Άτιτλαάνθρωποι
φορτωμένοι πλήξη
διώχνουν ανθρώπους
σ’ εξορίες

***

η άνοιξη του σώματος
σαν το λίγο που αρκεί
ακριβώς 
γιατί είναι λίγο